LAYUNIN

Layunin ng Kongreso na:

 • matipon ang mga iskolar at mga pag-aaral hinggil sa Filipino at mahimok na gamitin ang wikang Filipino sa kanilang saliksik
 • makalikom ang mga pinakaprogresibo at siyentipikong pagsusuri sa wika, panitikan, kasaysayan, sining, at kultura ng Filipinas
 • makabuo ng isang bagong pagtanaw sa Filipino
 • mabalangkas ang isang pangmatagalang estratehiya tungo sa edukasyon hinggil sa Filipinas na gumagamit sa wikang Filipino

Inaanyayahan ang mga kasapi ng Philippine Studies Association at mga kaugnay na kapisanan o organisasyon, mga iskolar sa lahat ng disiplina, sa loob at labas ng bansa, na magsumite ng panukala.

Ang panukala ay dapat binubuo ng:

 • abstrak na hindi hihigit sa 250 salita
 • affiliation
 • organisasyon
 • sulatroniko/email
 • telepono

Kasaysayan, kultura, panitikan, at mga wika ang mga pangunahing larang nabinibigyan ng tuon. Tatanggap ng hanggang tatlong panel na may tigtatalong miyembro at hanggang 25 na indibidwal na presentasyon. Ang mga isusumiteng panukala ay kailangang:

 • nasa wikang Filipino; Filipino rin ang gagamiting wika sa presentasyon;
 • orihinal na akda at hindi pa isinusumite sa iba upang ilathala o ipresenta;
 • makapag-aambag ng bagong idea at/o saliksik sa mga nabanggit na larang o disiplina; at
 • makapag-aambag sa pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa Filipino at Filipinas at humahámon sa mga umiiral na kaisipan o teorya.
Advertisements